Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „KUPONY RABATOWE”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą  „Kupony rabatowe”, zwanej dalej „Promocją”, organizowanej przez Nomos Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową z siedzibą w Rekcinie przy ul. Agrestowej 1, 83-010 Straszyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357257, NIP 604-013-17-86, (dalej jako: „Organizatorem”).
 2. Promocja oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu towarów poprzez podanie Organizatorowi unikalnego kodu rabatowego znajdującego się na Kuponie rabatowym.
 3. Do wystawiania Kuponów rabatowych wyłącznie uprawnionym jest Organizator.
 4. Możliwość uzyskania Kuponu rabatowego nie jest ograniczona czasowo i obowiązuje do odwołania.
 5. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  www.detailing-house.pl, (dalej jako „Strona internetowa”).

 

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby posiadające Kupon rabatowy.
 2. Kupon rabatowy można otrzymać podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym zarejestrowanym pod domeną: www.detailing-house.pl oraz bezpośrednio w formie papierowej podczas organizowanych przez Organizatora akcji promocyjnych.
 3. Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela.
 4. Uczestnikiem Promocji może być osoba prawna, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnik”). Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Kupon rabatowy uprawnia do uzyskania wskazanej na kuponie procentowej zniżki na zakup produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.detailing-house.pl, na zakupy o dowolnej wartości.
 6. Skorzystanie z Kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie.
 7. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
 8. Kupony rabatowe nie mogą być sumowane (w jednej transakcji zakupu można użyć tylko jednego kuponu).
 9. Posiadaczowi Kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 10. Kupon rabatowy można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności, wskazanym na Kuponie rabatowym.

 

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku na adres podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 4. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika Promocji, jest każdorazowo ograniczona do wartości wskazanej w Kuponie rabatowym.

 

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania danych osobowych Uczestnika Promocji administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji będzie Nomos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rekcinie przy ul. Agrestowej 1, 83-010 Straszyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357257, NIP 604-013-17-86.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).
 3. W razie zaistnienia potrzeby uzyskania od Uczestnika danych osobowych będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do skorzystania z Promocji,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom partnerskim w celach reklamacji związanej z udziałem w Promocji.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres: w celach organizacji Promocji oraz rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji – 12 miesięcy.
 6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16 RODO)
 9. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO.
 10. Uczestnik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO)
 11. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Uczestnika o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO). 
 13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.