Regulamin szkoleń

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Szkoleniach, których harmonogram jest udostępniany na stronie internetowej: https://www.detailing-house.pl/wydarzenia.

 2. Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 3. Regulamin – niniejszy regulamin;

 4. Organizator – NOMOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rekcinie, ul. Agrestowa 1, 83-010 Straszyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000357257, NIP: 6040131786, REGON: 221025581, właściciel marki DETAILING HOUSE, prowadzący sprzedaż szkoleń organizowanych pod marką DETAILING HOUSE;

 5. Uczestnik – podmiot zgłaszający udział w szkoleniu;

 6. Szkolenie/Szkolenia – szkolenia o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora udostępnionej na stronie internetowej: https://www.detailing-house.pl/wydarzenia;

 7. Umowa – umowa zawarta przez Organizatora z Uczestnikiem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

 8. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa pod którą Organizator prowadzi sklep internetowy: www.detailing-house.pl.


§2.

Zgłoszenie udziału

 1. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu odbywa się poprzez:

 2. złożenie zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu,

 3. telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 661 331 316 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-13:00 .

 4. Zgłoszenia liczone są według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na Szkolenia, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

 5. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą telefoniczną lub elektroniczną. Chwila otrzymania przez Klienta zaakceptowania zgłoszenia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji.

 6. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wcześniejsze opłacenie Szkolenia.

 

§3.

Warunki płatności

 1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest na Stronie Internetowej Sklepu, w opisie poszczególnych Szkoleń.

 2. Cena wszystkich widocznych na Stronie Internetowej Sklepu Szkoleń jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.

 3. Ceny widniejące na Stronie Internetowej Szkoleń, jak również opisy szkoleń, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy– zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Organizatora.

 4. Cena podana przy każdym Szkoleniu jest obowiązująca do czasu wyczerpania ilości miejsc przeznaczonej na dane Szkolenie.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen Szkoleń prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Szkoleniach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia/rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 6. W przypadku zgłoszenia udziału w Szkoleniu poprzez złożenie zamówienia na Stronie Internetowej Sklepu Uczestnik może wybrać formę płatności za Szkolenie dostępną na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku telefonicznego zgłoszenia udziału w Szkoleniu informacje dotyczące płatności zostaną przesłane Uczestnikowi na podany przez niego adres e-mail.

 7. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Organizatora lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU lub Przelewy24 czy e-Serwis).

 8. Uczestnik jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu Szkoleń powiększoną o ewentualne koszty innych usług, które nabędzie Uczestnik wraz z rezerwacją Szkolenia.

 

§4.

Zmiana rezerwacji i rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 1. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa telefonicznie pod nr tel. 661 331 316 lub e-mailowo na adres szkolenia@detailing-house.pl.

 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na opłacone Szkolenie Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora telefonicznie lub e-mailowo na nr tel. lub adres e-mail wskazany ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim wypadku, Organizator może zaproponować inny termin Szkolenia, po dopłacie przez Uczestnika 50% wartości danego Szkolenia, jeżeli Uczestnik poinformuje Organizatora w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia.

 3. Rezygnację z udziału w Szkoleniu należy zgłosić e-mailowo lub telefonicznie na adres e-mail lub numer podany w ust. 1 niniejszego paragrafu. Organizator potwierdzi przyjęcie oświadczenia o rezygnacji drogą e-mailową oraz zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty za Szkolenie. W sytuacji gdy Uczestnik nie stawi się na szkoleniu w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego poinformowania Organizatora o nieobecności, koszty Szkolenia nie będą zwracane.

 4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu, wpłacona należność (pomniejszona o 50% wpłaconej kwoty) zostanie przekazana na rachunek bankowy Uczestnika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji.

 

§5.

Realizacja szkoleń

 

§6.

 1. Szkolenia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Szkolenia organizowane są w siedzibie głównej Organizatora, w Rekcinie przy ul. Agrestowej 1.

 3. Każdy z Uczestników Szkolenia otrzyma certyfikat udziału w Szkoleniu, o ile uczestniczył w co najmniej 80% godzin szkolenia.

Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji Szkolenia.

 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane za pośrednictwem adresu e-mail szkolenia@detailing-house.pl, a także pisemnie za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 2 pkt.2), w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestnika będącego Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Uczestnika, podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego), termin Szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

 4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

 5. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

 

§7.

Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania danych osobowych Uczestnika Szkolenia administratorem danych osobowych zebranych podczas Szkolenia będzie NOMOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rekcinie przy ul. Agrestowej 1, 83-010 Straszyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357257, NIP 604-013-17-86.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

 3. W razie zaistnienia potrzeby uzyskania od Uczestnika danych osobowych będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do skorzystania ze Szkolenia,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom partnerskim w celach reklamacji związanej z udziałem w Szkoleniu.

 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, w celach organizacji Szkolenia oraz rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji.

 6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Uczestnik ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16 RODO).

 9. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO.

 10. Uczestnik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO).

 11. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

 12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Uczestnika o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO). 

 13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

 

§8.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej Sklepu oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Szkoleń będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2024 r.